ตำแหน่งงานว่าง

รายละเอียดของงาน

• ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนด้านการตลาดที่บริษัทฯกำหนด

• ออกแบบสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขายโครงการของบริษัทฯ

• ประสานงานกับบริษัทโฆษณา,Supplier รวมถึงหน่วยงานภายในในการจัดทำสื่อโฆษณา

• รับผิดชอบจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมการตลาดเพื่อสนับสนุนการขาย

• รวบรวมข้อมูลการตลาด วิเคราะห์ และวางแผนการตลาด

• นำเสนอแนวคิดด้านการตลาดอย่างสร้างสรรค์

• สำรวจ และวิเคราะห์โครงการคู่แข่ง

คุณสมบัติ

• เพศชาย/หญิง อายุ 24 – 35 ปี

• สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการตลาด สาขาบริหารธุรกิจ สาขานิเทศศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

• มีทักษะการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office, illustrator, Photoshop

• มีประสบการณ์การทำงาน 1 ปี ขึ้นไป งานการตลาดดูแลบริหารจัดการด้านสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์

• หากมีประสบการณ์ด้านการตลาดอสังหาริมทรัพย์, Agency, Advertising จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

• มีมนุษย์สัมพันธ์ดี กระตือรือร้น มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความรับผิดชอบสูง

• มีทักษะการนำเสนอ การประสานงาน และการทำงานเป็นทีม

• สามารถทำงานภายใต้สภาวะความกดดันได้ดี

รายละเอียดของงาน

• รับผิดชอบวางแผนโครงการก่อสร้าง

• ควบคุมตรวจสอบการทำงานให้มีคุณภาพ และรูปแบบตามมาตรฐาน ภายใต้ระยะเวลาที่กำหนด

• ควบคุมต้นทุนการก่อสร้างให้เป็นไปตามงบประมาณ

• ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายใน และภายนอกที่เกี่ยวข้อง ในการนำวัสดุเข้าหน้างาน

• วางแผนงานก่อสร้างให้ผู้รับเหมา ให้สามารถทำงานแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด

• รายงานความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างให้กับวิศวกรโครงการทราบ

• ตรวจสอบคุณภาพของงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

• ดำเนินการส่งมอบงานให้กับลูกค้า โดยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

• งานบริการลูกค้าหลังการขาย

คุณสมบัติ

• เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป

• สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา

• ถ้ามีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

• หากมีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้าง หรือควบคุมงานก่อสร้างบ้าน หรือคอนโดมิเนียมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

• สามารถประสานงานกับผู้รับเหมา, คนงาน และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้เมื่อเกิดปัญหาขึ้นที่หน้างาน

• มีภาวะผู้นำ และสามารถบริหารทีมงานได้ มีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

• มีทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Word, Auto Cad ได้ดี

• สามารถปฏิบัติงานประจำโครงการได้ โดยทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์

รายละเอียดของงาน

• พัฒนาระบบงาน Web Application ตามความต้องการของบริษัทฯ

• พัฒนาระบบด้วย ASP.NET ด้วย C#.NET

• ดูแลและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงานระบบ ทั้งในส่วนของผู้ใช้งานและทีมพัฒนา

• ตรวจสอบหรือทดสอบโปรแกรม ให้เป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้งาน

• แนะนำ ให้คำปรึกษาในการประยุกต์ใช้โปรแกรมต่าง ๆ ในงานของบริษัทฯ

• แก้ไขโปรแกรมเมื่อมีปัญหา

คุณสมบัติ

• เพศชาย/หญิง สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

• มีประสบการณ์การทำงานด้านโปรแกรมเมอร์1-3 ปี งานเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระบบงาน Web Application With C#

• ทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Visual Studio, MS SQL Server

• มีประสบการณ์ในการเขียนโปรแกรม Web Application ด้วยเทคโนโลยี .Net โดยใช้ภาษา C#.Net Web Application, ASP.Net, AJAX, JavaScript, MVC, SQL Server

• มีความเข้าใจในแนวคิดเกี่ยวกับ Object Oriented Programming (OOP) เป็นอย่างดี

• มีความกระตือรือร้น และตั้งใจทำงาน พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

• สามารถทำงานเป็นทีม และเข้ากับเพื่อนร่วมงานได้

รายละเอียดของงาน

• รับผิดชอบการจัดเก็บค่าส่วนกลางจากลูกค้าในโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ

• จัดทำ และอัพเดตรายงานควบคุมการจัดเก็บค่าส่วนกลาง

• ตรวจงานสาธารณูปโภค โดยโครงการที่จะจัดตั้งนิติบุคคล

• ดำเนินการจัดตั้งนิติบุคคลโครงการต่างๆ ของโครงการกาญจน์กนก

• จัดประชุมพิจารณาลงมติ จัดตั้งนิติบุคคล และคัดเลือกคณะกรรมการ

• ประสานงานการจัดตั้งนิติบุคคลบ้านจัดสรรกับลูกค้า รวมถึงหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

• งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

• เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป

• สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา

• มีทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Office

• มีความรู้ และประสบการณ์ด้านงานนิติบุคคลบ้านจัดสรรไม่น้อยกว่า 3 ปี

• หากมีประสบการณ์ด้านการเป็นผู้จัดการหมู่บ้านจัดสรร การจัดตั้งนิติบุคคลบ้านจัดสรร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

• มีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

• มีทักษะในการสื่อสารที่ดี การโน้มน้าว และการเจรจาต่อรอง

• สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่

รายละเอียดของงาน

• ติดต่อประสานงานกับร้านค้าต่างๆ

• เปรียบเทียบราคา ต่อรองราคาสินค้า

• ติดต่อประสานงานกับฝ่ายก่อสร้างของบริษัท

• เช็คสต๊อกภายในสโตร์โครงการที่ได้รับมอบหมาย

• ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

• เพศชาย / หญิง อายุ 24 - 30 ปี

• สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาวิชา

• มีทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Office

• มีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

• มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร ประสานงาน เจรจาต่อรองที่ดี

• มีไหวพริบ และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

• สามารถปฏิบัติงานภายใต้ภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี

รายละเอียดของงาน

• พิมพ์เอกสาร ตรวจสอบความถูกต้อง

• จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องของแผนกที่รับมอบหมาย

• รับผิดชอบดูแลจัดเก็บเอกสารของแผนก

• งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

• เพศชาย/หญิง อายุ 21-30 ปีขึ้นไป

• สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา

• มีทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี

• มีประสบการณ์ด้านงานธุรการเอกสาร จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

• มีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

• มีทักษะในการติดต่อประสาน และการสื่อสารที่ดี

รายละเอียดของงาน

• คีย์ภาษีเงินได้หักณ ที่จ่าย ภงด.3 และ 53 ลงในโปรแกรม

• จัดเก็บใบเสร็จรับเงินของร้านค้า และลงบันทึกข้อมูล

• บันทึกค่าโทรศัพท์ของบริษัท

• ตรวจสอบรายละเอียด และความถูกต้องของสำรองจ่ายจากแต่โครงการ

คุณสมบัติ

• รับเฉพาะผู้พิการ (สามารถช่วยเหลือตัวเองได้)

• เพศชาย / หญิง อายุ 23 - 35 ปี

• สำเร็จการศึกษาระดับปวช. ขึ้นไป สาขาบริหารงานธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

• มีทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Word, Excel

• มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร ประสานงานที่ดี

• สามารถช่วยเหลือตัวเองได้

รายละเอียดของงาน

• ออกแบบ และพัฒนางานจัดสวน จัดภูมิทัศน์ ด้านภูมิสถาปัตย์

• ดูแล ตรวจสอบ และควบคุมงานภูมิทัศน์ให้ถูกต้องตามมาตรฐานของบริษัทฯ

• ตรวจสอบและรายงานความคืบหน้ากับผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

• อายุ 24 ปีขึ้นไป สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา ภูมิทัศน์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

• หากมีประสบการณ์ทำงานด้านภูมิทัศน์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

• มีทักษะการใช้โปรแกรม Auto Cad / 3DS

• มีทักษะในการทำงานเป็นทีม มีความเป็นผู้นำ และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

• มีทักษะในการประสานงานทั้งหน่วยงานภายใน และภายนอก

รายละเอียดของงาน

• รับผิดชอบดูแลรักษาความปลอดภัย และความสงบสถานที่ที่ได้รับมอบหมาย

• ดูแล การผ่านเข้า-ออก ของบุคคลและยานพาหนะ

• เปิด-ปิดประตูทางเข้า-ออก สถานที่ที่ได้รับมอบหมาย

• รายงานเหตุการณ์ประจำวัน ต่อผู้บังคับบัญชา หรือหัวหน้าเวร

• ปฏิบัติตามระเบียบ คำสั่ง ของผู้บังคับบัญชา หรือหัวหน้าเวรอย่างเคร่งครัด

• ภารกิจหน้าที่อื่นๆ ที่รับได้มอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 

สถานที่ปฏิบัติงาน : บ้านกาญจน์กนก ถ.เชียงใหม่-ลำปาง อ.สารภี จ.เชียงใหม่

                     : บ้านกาญจน์กนก น้ำโฮม อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

                     : บ้านกาญจน์กนก สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

คุณสมบัติ

• อายุ 25-55 ปี เพศชาย

• หากมีประสบการณ์ด้านการรักษาความปลอดภัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

• สามารถทำงานได้ทั้งกะกลางวัน และกะกลางคืน

วิธีการรับสมัครงาน

- ส่งประวัติส่วนตัวและเอกสารประกอบการรับสมัครงานได้ที่ recruitment@kkn.co.th หรือสมัครได้ด้วยตัวเองที่ สำนักงานใหญ่
- สอบถามรายละเอียดการรับสมัครงานเพิ่มเติมได้ที่ 053-325890 ต่อ 221

สมัครงาน

ชื่อ
นามสกุล
โทรศัพท์
อีเมล
ตำแหน่งงาน
เงินเดือนที่ต้องการ