ข้อแนะนำในการซื้อ/สินเชื่อ

คำนวณหาอัตราผ่อนชำระต่อเดือน และรายได้ขึ้นต่ำ

ระบุวงเงินกู้
อัตราผ่อนต่อเดือน
ระบุอัตราดอกเบี้ยต่อปี %
รายได้ขั้นต่ำต่อเดือน
ระบุระยะเวลา (กู้)

คำนวณหาวงเงินกู้ที่สามารถกู้ได้

ระบุรายได้ขั้นต่ำ
วงเงินกู้
ระบุอัตราดอกเบี้ย %
ระบุระยะเวลา (กู้)

คำนวณหาอัตราผ่อนต่อเดือนและวงเงินกู้ในแต่ละระยะเวลา

ระบุรายได้ขั้นต่ำ
อัตราผ่อนต่อเดือน
ระบุอัตราดอกเบี้ย (ต่อปี) %

---- ระยะเวลากู้ (วงเงินกู้สูงสุด) ----5 ปี
10 ปี
15 ปี
20 ปี
25 ปี
30 ปี

ข้อแนะนำในการซื้อ/สินเชื่อ

คำนวณหาอัตราผ่อนชำระต่อเดือน และรายได้ขึ้นต่ำ

ระบุวงเงินกู้
ระบุอัตราดอกเบี้ยต่อปี %
ระบุระยะเวลา (กู้)

อัตราผ่อนต่อเดือน
รายได้ขั้นต่ำต่อเดือน

คำนวณหาวงเงินกู้ที่สามารถกู้ได้

ระบุรายได้ขั้นต่ำ
ระบุอัตราดอกเบี้ย %
ระบุระยะเวลา (กู้)

วงเงินกู้

คำนวณหาอัตราผ่อนต่อเดือนและวงเงินกู้ในแต่ละระยะเวลา

ระบุรายได้ขั้นต่ำ
ระบุอัตราดอกเบี้ย (ต่อปี) %

อัตราผ่อนต่อเดือน

---- ระยะเวลากู้ (วงเงินกู้สูงสุด) ----

5 ปี
10 ปี
15 ปี
20 ปี
25 ปี
30 ปี