วิธีการรับสมัครงาน

- ส่งประวัติส่วนตัวและเอกสารประกอบการรับสมัครงานได้ที่ recruitment@kkn.co.th หรือสมัครได้ด้วยตัวเองที่ สำนักงานใหญ่
- สอบถามรายละเอียดการรับสมัครงานเพิ่มเติมได้ที่ 053-325890 ต่อ 221

ตำแหน่งงานว่าง

รายละเอียดของงาน
 • วางแผนการก่อสร้างบ้านให้ถูกต้องตามลำดับงานพร้อมทั้งให้ได้คุณภาพตามมารตฐานบริษัท และ บริหารจัดการวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างให้สอดคล้องกับงบประมาณ
 • ควบคุมการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา (โฟร์แมน ผู้รับเหมา คนงาน ฯลฯ ที่อยู่ภายใต้บังคับบัญชา)ให้ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ
 • สรุปและวางแผนการทำงาน พร้อมการปัญหาและแนวทางการแก้ใขปัญหา ประจำวัน ประจำสัปดาห์ ประจำเดือนให้ผู้บังคับบัญชา
 • ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง  เพื่อดำเนินการส่งมอบและดูแลการรับประกันของผลิตภัณฑ์ให้เรียบร้อย
คุณสมบัติ
 • ชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา
 • ใช้โปรแกรม Microsoft office (Excel) , Auto Cad  , Revit , Sketchup ฯลฯ ที่เกี่ยวกับงานก่อสร้างและมีความรู้ความเข้าใจในแบบก่อสร้างงานสำรวจเป็นอย่างดี
 • มีความรู้ด้านงานโครงสร้าง, แบบก่อสร้าง และวัสดุก่อสร้าง พร้อมทั้งสามารถคำนวนปริมาณ วัสดุ ในงานก่อสร้างได้
 • สามารถถ่ายทอดความรู้ให้ผู้อื่นได้ดี มีไหวพริบ และ เชาว์ที่ดี มีความรับผิดชอบกระตือรือร้น และสามารถแก้ใขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี  มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 • มีทักษะในการใช้เครื่องมืองานสำรวจได้ และมีทักษะในการประสานงานทั้งหน่วยงานภายใน และภายนอก
 • หากมีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้าง/โยธา และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียดของงาน
 • วางแผนการก่อสร้างบ้านให้ถูกต้องตามลำดับงานพร้อมทั้งให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานบริษัท และบริหารจัดการวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างให้สอดคล้องกับงบประมาณ
 • ควบคุมการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา (โฟร์แมน ผู้รับเหมา คนงาน ฯลฯ ที่อยู่ภายใต้บังคับบัญชา ให้ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ
 • สรุปและวางแผนการทำงาน พร้อมปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหา ประจำวัน ประจำสัปดาห์ ประจำเดือนให้ผู้บังคับบัญชา
 • ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการส่งมอบและดูแลการรับประกันของผลิตภัณฑ์ให้เรียบร้อย
คุณสมบัติ
 • เพศชาย อายุ 23-40 ปี
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ด้านงานโครงสร้าง, แบบก่อสร้าง และวัสดุก่อสร้าง พร้อมทั้งสามารถคำนวนปริมาณ วัสดุ ในงานก่อสร้างได้
 • สามารถถ่ายทอดความรู้ให้ผู้อื่นได้ดี มีไหวพริบ และ เชาว์ที่ดี มีความรับผิดชอบกระตือรือร้น และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 • มีทักษะในการใช้เครื่องมืองานสำรวจได้ และมีทักษะในการประสานงานทั้งหน่วยงานภายใน และภายนอก
 • ใช้โปรแกรม Microsoft Excel, Auto Cad , Revit, SketchUp ฯลฯ ที่เกี่ยวกับงานก่อสร้างและมีความรู้ความเข้าใจในแบบก่อสร้างงานสำรวจเป็นอย่างดี
 • หากมีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้าง/โยธา และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากมีภูมิลำเนา อยู่ในเขตพื้นที่ จ.เชียงราย หรือ ใกล้เคียง จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียดของงาน
 • ให้บริการและนำเสนอข้อมูลให้คำปรึกษาลูกค้า (จีน) เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัท
 • วิเคราะห์ความต้องการและแนวโน้มน้าวปิดการขายลูกค้า (จีน)
 • ประสานงานและอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าในการจดนิติกรรม
 • จัดเตรียมรายงาน ยอดขาย, ลูกค้าเยี่ยมชม, สถานการณ์, ปัญหาและข้อเสนอแนะประจำเดือน
 • ตรวจสอบดูแลความสะอาดและความเรียบร้อยบริเวณโครงการ สำนักงานขาย บ้านตัวอย่าง
 • สำรวจคู่แข่งในธุรกิจเดียวกันและรวบรวมข้อมูลเพื่อนำเสนอ
 • ให้บริการหลังการขาย เช่น รับเรื่องแจ้งซ่อม ฯลฯ
คุณสมบัติ
 • เพศหญิง สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • หากมีประสบการขายอสังหาริมทรัพย์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีผลการทดสอบภาษาจีน HSK ระดับ 3 ขึ้นไป และหากมีผลการสอบ BCT จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • บุคลิกภาพดี อัธยาศัยดี ยิ้มแย้มแจ่มใส
 • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
 • มีทักษะในการนำเสนอ การสื่อสารดี ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรองและการติดต่อประสานงาน
 • สามารถเดินทางไปทำงานในโครงการต่างๆที่ได้รับมอบหมายได้
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft word ,Excel ,Power point.
 • มีทักษะในการบริหารจัดการงานด้วยตนเอง และสามารถทำงานเป็นทีมได้
รายละเอียดของงาน
 • ให้บริการและนำเสนอข้อมูลให้คำปรึกษาลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัท
 • วิเคราะห์ความต้องการและแนวโน้มน้าวปิดการขายลูกค้า
 • ประสานงานและอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าในการยื่นขออนุมัติสินเชื่อกับสถาบันการเงิน
 • จัดเตรียมรายงาน ยอดขาย, ลูกค้าเยี่ยมชม, สถานการณ์, ปัญหาและข้อเสนอแนะประจำเดือน
 • ตรวจสอบดูแลความสะอาดและความเรียบร้อยบริเวณโครงการ สำนักงานขาย บ้านตัวอย่าง
 • สำรวจคู่แข่งในธุรกิจเดียวกันและรวบรวมข้อมูลเพื่อนำเสนอ
 • ให้บริการหลังการขาย เช่น รับเรื่องแจ้งซ่อม ฯลฯ
คุณสมบัติ
 • เพศหญิง อายุ 23-35 ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • หากมีประสบการขายอสังหาริมทรัพย์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ถ้าหากสื่อสารภาษาจีนและภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • บุคลิกภาพดี อัธยาศัยดี ยิ้มแย้มแจ่มใส
 • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
 • มีทักษะในการนำเสนอ การสื่อสารดี ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรองและการติดต่อประสานงาน
 • สามารถเดินทางไปทำงานในโครงการต่างๆที่ได้รับมอบหมายได้
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft word ,Excel ,Power point.
 • มีทักษะในการบริหารจัดการงานด้วยตนเอง และสามารถทำงานเป็นทีมได้
รายละเอียดของงาน
 • รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลโครงการ สภาพแวดล้อมโครงการและคู่แข่ง รวมทั้งภาพรวมทางการตลาดของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์วางแผนและพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาด
 • นำเสนอ ติดตาม และประเมินแผนการดำเนินการด้านตลาด และกลยุทธ์ต่างๆ ในการส่งเสริมการขาย
 • ประสานงานผลิตและนำเสนอแผนการใช้สื่อส่งเสริมทางการตลาดและงานขาย ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
 • ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ เพื่อรวบรวมนำข้อมูลไปใช้ในการประกอบการขาย และวางแผนการตลาด
คุณสมบัติ
 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ/การตลาด/เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะการรวมรวบสรุป/วิเคราะห์ ข้อมูล และนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ
 • หากมีประสบการณ์ด้านการตลาดอสังหาริมทรัพย์, Agency, Advertising จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี กระตือรือร้น มีความคิดสร้างสรรค์ ทัศนคติดีและมีความรับผิดชอบสูง
 • มีทักษะด้านการประสานงาน และการทำงานเป็นทีม สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Word ,Excel, PowerPoint ได้
รายละเอียดของงาน
 • จัดทำเอกสารและสรุปงานประจำสัปดาห์
 • จัดหาและตรวจดูความเรียบร้อยของสื่อประชาสัมพันธ์ของโครงการตามสถานที่ต่างๆ                  
 • จัดทำเอกสารยื่นหน่วยงาน ห้างร้านต่างๆ เช่น การยื่นภาษีป้าย เอกสารใบวางบิล        
 • ดูแลและควบคุมทรัพย์สินของฝ่ายการตลาด
 • ร่วมจัดงานอีเว้นท์ต่างๆ เช่น งานเปิดโครงการ
 • ตรวจโครงการและวิเคราะห์โครงการที่รับผิดชอบ
 • ติดต่อประสานงานร้านค้า/ผู้ผลิต
 • ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ และงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
 • เพศชาย-หญิง อายุ ไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • มีทักษะการรวมรวบสรุป/วิเคราะห์ ข้อมูล และนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี กระตือรือร้น มีความคิดสร้างสรรค์ ทัศนคติดีและมีความรับผิดชอบสูง
 • มีทักษะด้านการประสานงาน และการทำงานเป็นทีม สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Word, Excel, PowerPoint
รายละเอียดของงาน
 • สำรวจและตรวจพื้นที่ ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง ในกิจการของบริษัท
 • ปฏิบัติงานร่วมกับฝ่ายก่อสร้าง เพื่อตรวจพื้นที่ ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
 • สรุปรายงานการสำรวจพื้นที่
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
 • เพศ ชาย อายุ 25 - 40 ปี ไม่จำกัดวุฒิ
 • พอมีความรู้ สนใจในการสำรวจและการดูเเลที่ดิน รวมถึงสิ่งปลูกสร้างต่างๆ
 • มีความละเอียดรอบครอบ มีความอดทนสูง สามารถประสานงานกับที่บุคคลอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้
 • รู้จักเส้นทางการเดินทางต่างๆ ภายใน จ.เชียงใหม่ (ขับรถยนต์ได้)
 • ลักษณะการทำงาน ออกสำรวจ เคลียร์พื้นที่ ที่มอบหมายให้ดูเเล เป็นไปตามที่กำหนด
 • มีความฉลาด มีไหวพริบที่ดี มีทักษะในการเเก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่ดี
 • ไม่จำกัดวุฒิ ต้องการผู้ที่มีความสนใจมีความสามารถในการทำงานตามประกาศ
 • หากเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียดของงาน
 • ดูแลและแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์ Hardware, Software, ระบบ Network พื้นฐานให้กับ User
 • ติดตั้งระบบงาน CCTV
 • ปฏิบัติงานดูแลและแก้ไขปัญหาทางด้าน IT Support ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • จัดทำรายงานสรุปผลการทำงานประจำวัน
คุณสมบัติ
 • **เพศชาย** อายุ 23-28 ปี, วุฒิการศึกษา ปวช./ปวส. ไม่จำกัดสาขา
 • มีทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Word, Excel, PowerPoint
 • มีความรู้ ความสนใจด้านการดูแลและใช้งานระบบ Server, Network และ Software ประยุกต์ต่างๆ
 • สามารถวิเคราะห์ปัญหา หาแนวทางแก้ไข และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีทักษะด้านการสื่อสารที่ดี มีความรับผิดชอบ สามารถติดต่อประสานงานได้
 • มีบุคลิกภาพดี อัธยาศัยดี สามารถทำงานเป็นทีมได้
 • สามารถเดินทางไปทำงานตามโครงการต่างๆ ได้
 • มีประสบการณ์ในงาน IT Support 1-3 ปี จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียดของงาน
 • พัฒนา Web Application เพื่อบริหารจัดการงานต่างๆ ภายในองค์กร (เช่น ระบบงานจัดซื้อ,ระบบงานขาย,ระบบงานก่อสร้าง,ระบบลงเวลาทำงานพนักงาน,ระบบบัญชีการเงินฯลฯ)โดยใช้ Angular Framework และ.Net MVC
 • ศึกษาค้นคว้ารูปแบบการทำงานและเทคโนโลยีใหม่ เพื่อใช้ในการพัฒนา Web Application ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 • ช่วยเหลือและให้คำแนะนำทีมงาน เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหางานให้สำเร็จลุล่วงตามแผน
 • ทดสอบระบบ และหาจุดบกพร่อง เพื่อปรับปรุงและพัฒนา Web Application ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
 • พนักงานใหม่ จะได้รับการฝึกอบรมสอนงานระหว่างการปฏิบัติงาน (On The Job Training)
 • รูปแบบเวลาการทำงานแบบยืดหยุ่น Flexible Time เวลาการทำงานรวมสัปดาห์ละ 40 ชั่วโมง
คุณสมบัติ
 • มีประสบการณ์พัฒนา Web Application อย่างน้อย 1 ปี
 • มีทักษะทางด้านภาษา CSS, HTML, JavaScript, TypeScript, C# .Net, SQL Server
 • มีความรู้ความเข้าใจเรื่อง Responsive, UX/UI, RESTful API เป็นอย่างดี
 • มีทักษะทางด้าน Angular Framework จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรับผิดชอบสูง สามารถจัดการงานให้เสร็จตามแผนงานได้
 • มีความกระตือรือร้น และพัฒนาตัวเองตามเทคโนโลยีใหม่ๆ อยู่เสมอ
 • มีทัศนคติเชิงบวก ชอบทำงานเป็นทีม
รายละเอียดของงาน
 • ควบคุมการก่อสร้างบ้านให้ถูกต้องตามลำดับงานและได้คุณภาพตามมารตฐานบริษัท
 • ควบคุม ตรวจสอบ การทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ( ผู้รับเหมา คนงาน ฯลฯ ที่อยู่ภายใต้บังคับบัญชา)ให้ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ พร้อมทั้งตรวจสอบและรายงานความคืบหน้าให้กับผู้บังคับบัญชา
 • บริหารจัดการวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างให้สอดคล้องกับงบประมาณ
 • ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง  เพื่อดำเนินการส่งมอบและดูแลการรับประกันของผลิตภัณฑ์ให้เรียบร้อย
คุณสมบัติ
 • ชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป สาขาก่อสร้าง, โยธา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีความขยัน ทุ่มเท และมีความรับผิดชอบสูง สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีไหวพริบและอัยธยาศัยดี
 • มีความรู้ด้านงานโครงสร้าง, แบบก่อสร้าง และวัสดุก่อสร้าง พร้อมทั้งสามารถคำนวนปริมาณ วัสดุ ในงานก่อสร้างได้
 • มีทักษะในการใช้เครื่องมืองานสำรวจได้ และมีทักษะในการประสานงานทั้งหน่วยงานภายใน และภายนอก
รายละเอียดของงาน
 • รับ-ส่งเอกสาร ระหว่างโครงการ และสำนักงาน
 • ติดต่อประสานงานกับพนักงาน/โครงการ
 • ติดต่อหน่วยงานราชการ และธนาคาร
 • ดูแลรับผิดชอบรถจักรยานยนต์ของบริษัทฯ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
 • มีความรู้เรื่องเส้นทางใน จ.เชียงใหม่
 • ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หากสามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
คุณสมบัติ
 • เพศชาย อายุ 22-30 ปี ,วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด
 • สามารถขับขี่รถจักรยานยนต์และ มีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์
 • มีความซื่อสัตย์ อดทน และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่