ตำแหน่งงานว่าง

รายละเอียดของงาน
 • ต้อนรับ ดูแล บริการ และให้คำปรึกษาลูกค้าเกี่ยวกับโครงการของบริษัทฯ  โดยเฉพาะลูกค้าชาวจีน
 • นำเสนอ และโน้มน้าวให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อโครงการของบริษัทฯ
 • จัดเตรียมสัญญาซื้อขาย และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานขาย
 • ประสานงาน และอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าในการยื่นขออนุมัติสินเชื่อกับสถาบันการเงิน
 • จัดเตรียมรายงานเกี่ยวกับการขาย
 • บริการหลังการขาย เช่น รับเรื่องแจ้งซ่อม ฯลฯ
คุณสมบัติ
 • เพศหญิง อายุ 23 - 35 ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • มีผลการทดสอบภาษาจีน HSK ระดับ 3 ขึ้นไป และหากมีผลการสอบ BCT จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Word, Excel
 • มีทักษะการขาย การสื่อสาร และการนำเสนอ มีบุคลิกภาพดี อัธยาศัยดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส
 • มีทัศนคติเชิงบวก, มั่นใจในตนเอง และมีความมุ่งมั่น
รายละเอียดของงาน

• รับผิดชอบวางแผนโครงการก่อสร้าง

• ควบคุมตรวจสอบการทำงานให้มีคุณภาพ และรูปแบบตามมาตรฐาน ภายใต้ระยะเวลาที่กำหนด

• ควบคุมต้นทุนการก่อสร้างให้เป็นไปตามงบประมาณ

• ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายใน และภายนอกที่เกี่ยวข้อง ในการนำวัสดุเข้าหน้างาน

• วางแผนงานก่อสร้างให้ผู้รับเหมา ให้สามารถทำงานแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด

• รายงานความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างให้กับวิศวกรโครงการทราบ

• ตรวจสอบคุณภาพของงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

• ดำเนินการส่งมอบงานให้กับลูกค้า โดยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

• งานบริการลูกค้าหลังการขาย

คุณสมบัติ

• เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป

• สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา

• ถ้ามีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

• หากมีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้าง หรือควบคุมงานก่อสร้างบ้าน หรือคอนโดมิเนียมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

• สามารถประสานงานกับผู้รับเหมา, คนงาน และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้เมื่อเกิดปัญหาขึ้นที่หน้างาน

• มีภาวะผู้นำ และสามารถบริหารทีมงานได้ มีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

• มีทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Word, Auto Cad ได้ดี

• สามารถปฏิบัติงานประจำโครงการได้ โดยทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์

รายละเอียดของงาน
 • ต้อนรับ ดูแล บริการ และให้คำปรึกษาลูกค้าเกี่ยวกับโครงการของบริษัทฯ
 • นำเสนอ และโน้มน้าวให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อโครงการของบริษัทฯ
 • จัดเตรียมสัญญาซื้อขาย และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานขาย
 • ประสานงาน และอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าในการยื่นขออนุมัติสินเชื่อกับสถาบันการเงิน
 • จัดเตรียมรายงานเกี่ยวกับการขาย
 • บริการหลังการขาย เช่น รับเรื่องแจ้งซ่อม ฯลฯ
คุณสมบัติ
 • เพศหญิง อายุ 23 – 35 ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • มีทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Word, Excel
 • เปิดรับผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ หากมีประสบการณ์ด้านการขายจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะการขาย การสื่อสาร และการนำเสนอ
 • มีทัศนคติเชิงบวก, มั่นใจในตนเอง และมีความมุ่งมั่น
 • มีบุคลิกภาพดี อัธยาศัยดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส
 • มีความยืดหยุ่น สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีความทะเยอทะยาน และมีทักษะในการสร้างแรงจูงใจให้ตนเอง
 • มีทักษะในการบริหารจัดการงานด้วยตนเอง และสามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
 • ทำงานได้ดีภายใต้สภาวะความกดดัน และการแข่งขัน
 • สามารถเดินทางไปทำงานในโครงการต่าง ๆ ของบริษัทฯ ได้
 • หากมีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียดของงาน
 • ดูแลจัดการทั้งในส่วน Front Office  และ Back Office  ของเซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ ขนาด 70  ห้อง
 • บริหารบุคคลและควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงาน
 • จัดทำหรือควบคุมการทำบันทึกและบัญชี  รายรับและรายจ่าย
 • จัดทำรายงานให้เจ้าของกิจการทราบถึงความก้าวหน้าและสถานะของธุรกิจ
 • ควบคุมดูแลค่าใช้จ่ายของโรงแรมให้เป็นไปตามงบประมาณและจัดทำบัญชีรายรับและรายจ่าย
 • บริหารงบประมาณเพื่อเพิ่มผลกำไรและสร้างยอดขายให้กับอพาร์ทเมนท์
คุณสมบัติ
 • เพศชาย/หญิง  อายุ 25 ปีขึ้นไป   สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป  ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารอพาร์ทเม้น โรงแรม หรืองานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • ใช้งาน OTAs (Online travel agency) ได้เป็นอย่างดี
 • มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ สามารถพูด-อ่าน-เขียน ได้เป็นอย่างดี  หากสามารถสื่อสารภาษาจีนได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความเป็นผู้นำ  มีทักษะในการสื่อสาร การเจรจาต่อรอง
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี  มีใจรักและมีทัศนคติที่ดีต่องานบริการ
รายละเอียดของงาน

• ออกแบบ และเขียนแบบทางสถาปัตย์

• ถอดแบบอาคาร และดำเนินการประเมินราคาก่อสร้าง

• ตรวจสอบงานโครงสร้างให้ตรงตามมาตรฐานที่บริษัทฯ กำหนด

• วางแผน ตรวจสอบ ติดตามส่วนงานสถาปัตย์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้แล้วเสร็จตามกำหนดและมีคุณภาพ

• ประสานงานการก่อสร้างโครงการกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้งานก่อสร้างแล้วเสร็จอย่างมีคุณภาพตรงตามมาตรฐาน และการออกแบบที่ได้รับอนุมัติจากบริษัทฯ

• นำเสนอการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ แก้ไขผลิตภัณฑ์เก่าเพื่อให้เหมาะสมกับยุคสมัย

• ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการก่อสร้างใหม่ๆ ในการออกแบบ

• นำเสนอการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ และสิ่งแวดล้อมตามที่ได้รับมอบหมาย

• นำเสนอมุมมอง แนวความคิดในด้านสถาปัตย์ต่อผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ

คุณสมบัติ

• อายุ 25-35 ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

• มีประสบการณ์ด้านสถาปนิก 3-5 ปี

• สามารถใช้โปรแกรมเกี่ยวกับการออกแบบ เช่น Auto Cad, Sketch Up, 3D Max ได้

• หากสามารถใช้โปรแกรม Revit ได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดของงาน
 • ทำความสะอาดสระว่ายน้ำ (ตักใบไม้ , ดูดตะกอนสระ , ล้างเครื่องกรอง)
 • ดูแลความสะอาด ความเรียบร้อยภายในสโมสร (พื้นที่โดยรวม , โถ่ง , ห้องน้ำ)
 • ทำความสะอาดเครื่องออกกำลังกาย
 • ปรับสภาพน้ำในสระว่ายน้ำ
 • จำหน่าย และจัดเก็บคูปองการใช้บริการสระว่ายน้ำ และห้องฟิตเนสของโครงการ
 • บันทึกชื่อ จัดทำรายงานการใช้บริการ และรายงานสถานการณ์ต่างๆ ภายในสโมสร
 • ให้บริการผู้มาใช้บริการ และให้คำแนะนำต่าง ๆ ได้
 • สร้างบรรยากาศภายในสโมสรให้เหมาะสมแก่การใช้บริการ
คุณสมบัติ
 • เพศชาย/หญิง อายุ 20 - 40 ปี
 • สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ไม่จำกัดสาขา)
 • หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้ ความเข้าใจในการใช้งานเครื่องออกกำลังกาย
 • สามารถว่ายน้ำได้
 • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ อัธยาศัยดี เป็นภาพลักษณ์ที่ดีให้โครงการ
 • มีใจรักในงานบริการ
 • มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร ประสานงานที่ดี
รายละเอียดของงาน
 • ออกแบบ  ถอดแบบ ประมาณราคา  และจัดทำเอกสาร BOQ
 • ควบคุมงบประมาณการก่อสร้าง
 • ตรวจสอบเอกสารงานก่อสร้าง
 • ประสานงานระหว่างหน้างานกับหน่วยงานต่างๆ
 • เคลียร์แบบ เตรียม Shop Drawing งานต่างๆที่ใช้ในงานก่อสร้าง
 • เก็บข้อมูลอัตราการทำงานในงานโครงสร้าง  และสถาปัตยกรรม  เพื่อพัฒนาระบบงานก่อสร้าง
 • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอกองค์กร
 • ค่าจ้าง เริ่มต้น 22,500 บาท + ประสบการณ์
คุณสมบัติ
 • เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป    
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา 
 • หากมีประสบการณ์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ปฏิบัติงานวันจันทร์ – เสาร์ ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท กาญจน์กนก พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
รายละเอียดของงาน
 • เป็นผู้ช่วยวิศวกรอาวุโสในการบริหารงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลหนัก เช่น รถบรรทุก รถแบ็คโฮ รถเครนฯ
 • ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการวางแผนตรวจสอบ ซ่อมบำรุงเครื่องจักร-อุปกรณ์ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติ
 • เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล เครื่องจักรกลเกษตร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีภาวะผู้นำ และสามารถบริหารทีมงานได้ มีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีทักษะการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Word, Auto Cad
 • สามารถปฏิบัติงานประจำโครงการได้ โดยทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์
รายละเอียดของงาน
 • ดูแลจัดการทั้งในส่วน Front Office และ Back Office ของโรงแรมขนาด 70 ห้อง ถ.ห้วยแก้ว อ.เมืองเชียงใหม่
 • บริหารบุคคลและควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงาน
 • ติดตามและประสานงานผู้ให้บริการจองที่พักออนไลน์ เช่น Traveloka, Agoda, Booking, Expedia
 • จัดทำหรือควบคุมการทำบันทึกและบัญชี รายรับและรายจ่าย
 • จัดทำรายงานให้เจ้าของกิจการทราบถึงความก้าวหน้าและสถานะของธุรกิจ
 • ควบคุมดูแลค่าใช้จ่ายของโรงแรมให้เป็นไปตามงบประมาณและจัดทำบัญชีรายรับและรายจ่าย
คุณสมบัติ
 • เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา
 • มีความรู้ความเข้าใจในระบบโรงแรม และมีประสบการณ์ในระดับผู้จัดการอย่างน้อย 5 ปี
 • มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ สามารถพูด-อ่าน-เขียน ได้เป็นอย่างดี หากสามารถสื่อสารภาษาจีนได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความเป็นผู้นำ มีทักษะในการสื่อสารภายในองค์กร  และมีการวางแผนงานที่ดี
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีใจรักและมีทัศนคติที่ดีต่องานบริการ
 • มีทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ การนำเสนอ และการวิเคราะห์ข้อมูล
รายละเอียดของงาน
 • ดูแลความเรียบร้อยพื้นที่ตลาด รวมถึงความสะอาดของตลาด ซึ่งตั้งอยู่ที่ บ้านน้ำโฮม อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
 • จัดหาและประสานงานติดต่อผู้ค้าให้มาเปิดร้านค้าในพื้นที่ตลาด
 • จัดแผงเช่า และบริหารพื้นที่ตลาดให้เกิดประโยชน์ 
 • ดูแลระบบสาธารณูปโภคทั่วไปในตลาด
คุณสมบัติ
 • เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านการบริหารตลาดสด ตลาดนัด หรือพื้นที่เช่า อย่างน้อย 1 ปี
 • มีความรู้ ความเข้าใจในการบริหารงานตลาดสด
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรองและการติดต่อประสานงาน

วิธีการรับสมัครงาน

- ส่งประวัติส่วนตัวและเอกสารประกอบการรับสมัครงานได้ที่ recruitment@kkn.co.th หรือสมัครได้ด้วยตัวเองที่ สำนักงานใหญ่
- สอบถามรายละเอียดการรับสมัครงานเพิ่มเติมได้ที่ 053-325890 ต่อ 221

สมัครงาน

ชื่อ
นามสกุล
โทรศัพท์
อีเมล
ตำแหน่งงาน
เงินเดือนที่ต้องการ