ตำแหน่งงานว่าง

รายละเอียดของงาน
 • ต้อนรับ ดูแล บริการ และให้คำปรึกษาลูกค้าเกี่ยวกับโครงการของบริษัทฯ  โดยเฉพาะลูกค้าชาวจีน
 • นำเสนอ และโน้มน้าวให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อโครงการของบริษัทฯ
 • จัดเตรียมสัญญาซื้อขาย และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานขาย
 • ประสานงาน และอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าในการยื่นขออนุมัติสินเชื่อกับสถาบันการเงิน
 • จัดเตรียมรายงานเกี่ยวกับการขาย
 • บริการหลังการขาย เช่น รับเรื่องแจ้งซ่อม ฯลฯ
คุณสมบัติ
 • เพศหญิง อายุ 23 - 35 ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • มีผลการทดสอบภาษาจีน HSK ระดับ 4 ขึ้นไป และหากมีผลการสอบ BCT จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Word, Excel
 • มีทักษะการขาย การสื่อสาร และการนำเสนอ มีบุคลิกภาพดี อัธยาศัยดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส
 • มีทัศนคติเชิงบวก, มั่นใจในตนเอง และมีความมุ่งมั่น
รายละเอียดของงาน
 • รับผิดชอบวางแผนโครงการก่อสร้าง
 • ควบคุมตรวจสอบการทำงานให้มีคุณภาพ และรูปแบบตามมาตรฐาน ภายใต้ระยะเวลาที่กำหนด
 • ควบคุมต้นทุนการก่อสร้างให้เป็นไปตามงบประมาณ
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายใน และภายนอกที่เกี่ยวข้อง ในการนำวัสดุเข้าหน้างาน
 • วางแผนงานก่อสร้างให้ผู้รับเหมา ให้สามารถทำงานแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด
 • รายงานความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างให้กับวิศวกรโครงการทราบ
 • ตรวจสอบคุณภาพของงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ดำเนินการส่งมอบงานให้กับลูกค้า โดยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • งานบริการลูกค้าหลังการขาย
คุณสมบัติ
 • เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา
 • ถ้ามีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากมีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้าง หรือควบคุมงานก่อสร้างบ้าน หรือคอนโดมิเนียมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถประสานงานกับผู้รับเหมา, คนงาน และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้เมื่อเกิดปัญหาขึ้นที่หน้างาน
 • มีภาวะผู้นำ และสามารถบริหารทีมงานได้  มีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Word, Auto Cad ได้ดี
 • สามารถปฏิบัติงานประจำโครงการได้ โดยทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์
รายละเอียดของงาน
 • ดูแล ตรวจสอบ และควบคุมงานก่อสร้างให้ถูกต้องตามมาตรฐานของบริษัทฯ
 • ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด ตรวจสอบและรายงานความคืบหน้ากับผู้บังคับบัญชา
 • ตรวจสอบปริมาณงาน และวัสดุที่จัดซื้อเพื่อก่อสร้างโครงการ
 • ตรวจสอบ ควบคุม ประสานงานกับผู้รับเหมา และคนงาน
คุณสมบัติ
 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขา ก่อสร้าง, โยธา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีความขยัน ทุ่มเท และมีความรับผิดชอบสูง
 • มีความเป็นผู้นำ และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีทักษะในการประสานงานทั้งหน่วยงานภายใน และภายนอก
 • มีทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Office และ Auto Cad ได้เป็นอย่างดี
 • หากมีประสบการณ์ด้านการควบคุมโครงการก่อสร้าง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถปฏิบัติงานที่โครงการได้ โดยทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์
 • มีความรู้ด้านงานโครงสร้าง, แบบก่อสร้าง และวัสดุก่อสร้าง
รายละเอียดของงาน
 • ปฏิบัติงานที่ Luxury Huay Kaew ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • บริการ ให้ข้อมูลลูกค้า Check In-Check Out  ทั้งห้องพัก รายวัน-รายเดือน
 • ตรวจสอบความเรียบร้อย ประสานงานการจองห้องพัก และประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติ
 • อายุ 22-30 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการจัดการโรงแรม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในงานโรงแรมอย่างน้อย 1 ปี
 • มีบุคลิกภาพที่ดี  มีมนุษยสัมพันธ์ อัธยาศัยดี  Service Mind
 • มีทักษะการสื่อสารที่ดี ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
 • หากสามารถสื่อสารภาษาจีนได้จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 • มีทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Microsoft Office)
รายละเอียดของงาน
 • ต้อนรับ ดูแล บริการ และให้คำปรึกษาลูกค้าเกี่ยวกับโครงการของบริษัทฯ
 • นำเสนอ และโน้มน้าวให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อโครงการของบริษัทฯ
 • จัดเตรียมสัญญาซื้อขาย และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานขาย
 • ประสานงาน และอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าในการยื่นขออนุมัติสินเชื่อกับสถาบันการเงิน
 • จัดเตรียมรายงานเกี่ยวกับการขาย
 • บริการหลังการขาย เช่น รับเรื่องแจ้งซ่อม ฯลฯ
คุณสมบัติ
 • เพศหญิง อายุ 23 – 35 ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • มีทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Word, Excel
 • เปิดรับผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ หากมีประสบการณ์ด้านการขายจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะการขาย การสื่อสาร และการนำเสนอ
 • มีทัศนคติเชิงบวก, มั่นใจในตนเอง และมีความมุ่งมั่น
 • มีบุคลิกภาพดี อัธยาศัยดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส
 • มีความยืดหยุ่น สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีความทะเยอทะยาน และมีทักษะในการสร้างแรงจูงใจให้ตนเอง
 • มีทักษะในการบริหารจัดการงานด้วยตนเอง และสามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
 • ทำงานได้ดีภายใต้สภาวะความกดดัน และการแข่งขัน
 • หากมีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียดของงาน

• รับผิดชอบวางแผนโครงการก่อสร้าง

• ควบคุมตรวจสอบการทำงานให้มีคุณภาพ และรูปแบบตามมาตรฐาน ภายใต้ระยะเวลาที่กำหนด

• ควบคุมต้นทุนการก่อสร้างให้เป็นไปตามงบประมาณ

• ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายใน และภายนอกที่เกี่ยวข้อง ในการนำวัสดุเข้าหน้างาน

• วางแผนงานก่อสร้างให้ผู้รับเหมา ให้สามารถทำงานแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด

• รายงานความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างให้กับวิศวกรโครงการทราบ

• ตรวจสอบคุณภาพของงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

• ดำเนินการส่งมอบงานให้กับลูกค้า โดยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

• งานบริการลูกค้าหลังการขาย

คุณสมบัติ

• เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป

• สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา

• ถ้ามีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

• หากมีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้าง หรือควบคุมงานก่อสร้างบ้าน หรือคอนโดมิเนียมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

• สามารถประสานงานกับผู้รับเหมา, คนงาน และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้เมื่อเกิดปัญหาขึ้นที่หน้างาน

• มีภาวะผู้นำ และสามารถบริหารทีมงานได้ มีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

• มีทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Word, Auto Cad ได้ดี

• สามารถปฏิบัติงานประจำโครงการได้ โดยทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์

รายละเอียดของงาน
 • ต้อนรับ ดูแล บริการ และให้คำปรึกษาลูกค้าเกี่ยวกับโครงการของบริษัทฯ
 • นำเสนอ และโน้มน้าวให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อโครงการของบริษัทฯ
 • จัดเตรียมสัญญาซื้อขาย และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานขาย
 • ประสานงาน และอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าในการยื่นขออนุมัติสินเชื่อกับสถาบันการเงิน
 • จัดเตรียมรายงานเกี่ยวกับการขาย
 • บริการหลังการขาย เช่น รับเรื่องแจ้งซ่อม ฯลฯ
คุณสมบัติ
 • เพศหญิง อายุ 23 – 35 ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • มีทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Word, Excel
 • เปิดรับผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ หากมีประสบการณ์ด้านการขายจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะการขาย การสื่อสาร และการนำเสนอ
 • มีทัศนคติเชิงบวก, มั่นใจในตนเอง และมีความมุ่งมั่น
 • มีบุคลิกภาพดี อัธยาศัยดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส
 • มีความยืดหยุ่น สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีความทะเยอทะยาน และมีทักษะในการสร้างแรงจูงใจให้ตนเอง
 • มีทักษะในการบริหารจัดการงานด้วยตนเอง และสามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
 • ทำงานได้ดีภายใต้สภาวะความกดดัน และการแข่งขัน
 • สามารถเดินทางไปทำงานในโครงการต่าง ๆ ของบริษัทฯ ได้
 • หากมีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียดของงาน
 • ทำความสะอาดสระว่ายน้ำ (ตักใบไม้ , ดูดตะกอนสระ , ล้างเครื่องกรอง)
 • ดูแลความสะอาด ความเรียบร้อยภายในสโมสร (พื้นที่โดยรวม , โถ่ง , ห้องน้ำ)
 • ทำความสะอาดเครื่องออกกำลังกาย
 • ปรับสภาพน้ำในสระว่ายน้ำ
 • จำหน่าย และจัดเก็บคูปองการใช้บริการสระว่ายน้ำ และห้องฟิตเนสของโครงการ
 • บันทึกชื่อ จัดทำรายงานการใช้บริการ และรายงานสถานการณ์ต่างๆ ภายในสโมสร
 • ให้บริการผู้มาใช้บริการ และให้คำแนะนำต่าง ๆ ได้
 • สร้างบรรยากาศภายในสโมสรให้เหมาะสมแก่การใช้บริการ
คุณสมบัติ
 • เพศชาย/หญิง อายุ 20 - 40 ปี
 • สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ไม่จำกัดสาขา)
 • หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้ ความเข้าใจในการใช้งานเครื่องออกกำลังกาย
 • สามารถว่ายน้ำได้
 • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ อัธยาศัยดี เป็นภาพลักษณ์ที่ดีให้โครงการ
 • มีใจรักในงานบริการ
 • มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร ประสานงานที่ดี
รายละเอียดของงาน
 • ดูแล ตรวจสอบ  เครื่องจักร เครื่องยนต์ที่ใช้เพื่อการก่อสร้างให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
 • สนับสนุนวิศวกรในการซ่อมแซม ดูแลรักษาเครื่องจักรกลหนัก
 • ปฏิบัติงานตามที่หน้าช่าง  หรือวิศวกรมอบหมาย
คุณสมบัติ
 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป 
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ เครื่องยนต์  เครื่องจักรกลหนัก
 • หากมีประสบการณ์ในการซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลหนัก เช่น รถเครน  รถแบคโฮ  รถบด รถบรรทุก ฯ จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียดของงาน
 • วางแผนและพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาด
 • วางแผนส่งเสริมการขาย
 • ประสานงานกับบริษัทโฆษณา, Supplier รวมถึงหน่วยงานภายในในการจัดทำสื่อโฆษณา
 • จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมการตลาดเพื่อสนับสนุนการขาย
 • รวบรวมข้อมูลการตลาด วิเคราะห์ และวางแผนการตลาด
 • นำเสนอแนวคิดด้านการตลาดอย่างสร้างสรรค์
 • สำรวจ และวิเคราะห์โครงการคู่แข่ง
 • Content Creator  คิดคอนเทนต์ที่น่าสนใจ และเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์
คุณสมบัติ
 • เพศชาย/หญิง  อายุ 24 – 35 ปี
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการตลาด สาขาบริหารธุรกิจ สาขานิเทศศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • กรณีที่มีประสบการณ์ทำงานด้านการตลาดจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากมีประสบการณ์ด้านการตลาดอสังหาริมทรัพย์, Agency, Advertising จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี กระตือรือร้น มีความคิดสร้างสรรค์ ทัศนคติดีและมีความรับผิดชอบสูง
 • มีทักษะการนำเสนอ การประสานงาน และการทำงานเป็นทีม
 • สามารถทำงานภายใต้สภาวะความกดดันได้ดี
 • สามารถทำงาน 6 วัน/สัปดาห์
รายละเอียดของงาน
 • ดูแลความเรียบร้อยทั่วไปภายในหอพัก
 • รับเรื่องแจ้งซ่อม และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการซ่อมให้แล้วเสร็จ
 • จดมิเตอร์น้ำ,ไฟ ออกใบเรียกเก็บค่าเช่า,ใบเสร็จรับเงิน
 • รับชำระเงินค่าเช่ารายเดือน ค่าน้ำ-ไฟ
 • จัดทำรายงานเกี่ยวกับหอพัก เพื่อนำส่งสำนักงานใหญ่
 • แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในหอพัก
 • สถานที่ปฏิบัติงาน: หอพัก หน้ากาญจน์กนกวิลล์ 8 แม่โจ้
คุณสมบัติ
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) หรือเทียบเท่า ไม่จำกัดสาขา
 • มีทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Office
 • บุคลิกภาพดี สุภาพ เรียบร้อย
 • มีทักษะการประสานงานที่ดี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ อัธยาศัยดี พูดจาฉะฉาน
 • มีไหวพริบ และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีความมั่นใจ สามารถตะเตือนผู้เช่าที่ปฏิบัติตัวไม่เหมาะสมได้

วิธีการรับสมัครงาน

- ส่งประวัติส่วนตัวและเอกสารประกอบการรับสมัครงานได้ที่ recruitment@kkn.co.th หรือสมัครได้ด้วยตัวเองที่ สำนักงานใหญ่
- สอบถามรายละเอียดการรับสมัครงานเพิ่มเติมได้ที่ 053-325890 ต่อ 221

สมัครงาน

ชื่อ
นามสกุล
โทรศัพท์
อีเมล
ตำแหน่งงาน
เงินเดือนที่ต้องการ