ตำแหน่งงานว่าง

รายละเอียดของงาน

• ออกแบบ และเขียนแบบทางสถาปัตย์

• ถอดแบบอาคาร และดำเนินการประเมินราคาก่อสร้าง

• ตรวจสอบงานโครงสร้างให้ตรงตามมาตรฐานที่บริษัทฯ กำหนด

• วางแผน ตรวจสอบ ติดตามส่วนงานสถาปัตย์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้แล้วเสร็จตามกำหนดและมีคุณภาพ

• ประสานงานการก่อสร้างโครงการกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้งานก่อสร้างแล้วเสร็จอย่างมีคุณภาพตรงตามมาตรฐาน และการออกแบบที่ได้รับอนุมัติจากบริษัทฯ

• นำเสนอการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ แก้ไขผลิตภัณฑ์เก่าเพื่อให้เหมาะสมกับยุคสมัย

• ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการก่อสร้างใหม่ๆ ในการออกแบบ

• นำเสนอการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ และสิ่งแวดล้อมตามที่ได้รับมอบหมาย

• นำเสนอมุมมอง แนวความคิดในด้านสถาปัตย์ต่อผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ

คุณสมบัติ

• อายุ 25-35 ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

• มีประสบการณ์ด้านสถาปนิก 3-5 ปี

• สามารถใช้โปรแกรมเกี่ยวกับการออกแบบ เช่น Auto Cad, Sketch Up, 3D Max ได้

• หากสามารถใช้โปรแกรม Revit ได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดของงาน

• ดูแลความสะอาด และความเรียบร้อยทั่วไป

   - ความสะอาดนอกอาคารคลังสินค้า ถนน และ บริเวณโดยรอบโกดังคลังสินค้า

   - ความสะอาดห้องน้ำผู้มาติดต่อ , ห้องน้ำสำนักงาน

   - ความเรียบร้อยพื้น ผนัง ถนน ทางเดิน ลาน สวนหย่อม

• งานซ่อมแซมทั่วไป เช่น งานประปา งานไฟฟ้า ฯลฯ

• ล้างเครื่องกรองน้ำบาดาล

คุณสมบัติ

• เพศชาย อายุ 20 - 40 ปี

• สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า

• หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

• มีความรู้ความสามารถเรื่องช่างทั่วไป

• สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

• มีมนุษย์สัมพันธ์ อัธยาศัยดี เป็นภาพลักษณ์ที่ดีให้บริษัท

รายละเอียดของงาน

• รับผิดชอบวางแผนโครงการก่อสร้าง

• ควบคุมตรวจสอบการทำงานให้มีคุณภาพ และรูปแบบตามมาตรฐาน ภายใต้ระยะเวลาที่กำหนด

• ควบคุมต้นทุนการก่อสร้างให้เป็นไปตามงบประมาณ

• ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายใน และภายนอกที่เกี่ยวข้อง ในการนำวัสดุเข้าหน้างาน

• วางแผนงานก่อสร้างให้ผู้รับเหมา ให้สามารถทำงานแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด

• รายงานความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างให้กับวิศวกรโครงการทราบ

• ตรวจสอบคุณภาพของงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

• ดำเนินการส่งมอบงานให้กับลูกค้า โดยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

• งานบริการลูกค้าหลังการขาย

คุณสมบัติ

• เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป

• สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา

• ถ้ามีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

• หากมีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้าง หรือควบคุมงานก่อสร้างบ้าน หรือคอนโดมิเนียมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

• สามารถประสานงานกับผู้รับเหมา, คนงาน และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้เมื่อเกิดปัญหาขึ้นที่หน้างาน

• มีภาวะผู้นำ และสามารถบริหารทีมงานได้ มีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

• มีทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Word, Auto Cad ได้ดี

• สามารถปฏิบัติงานประจำโครงการได้ โดยทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์

รายละเอียดของงาน

• พัฒนาระบบงาน Web Application ตามความต้องการของบริษัทฯ

• พัฒนาระบบด้วย ASP.NET ด้วย C#.NET

• ดูแลและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงานระบบ ทั้งในส่วนของผู้ใช้งานและทีมพัฒนา

• ตรวจสอบหรือทดสอบโปรแกรม ให้เป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้งาน

• แนะนำ ให้คำปรึกษาในการประยุกต์ใช้โปรแกรมต่าง ๆ ในงานของบริษัทฯ

• แก้ไขโปรแกรมเมื่อมีปัญหา

คุณสมบัติ

• เพศชาย/หญิง สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

• มีประสบการณ์การทำงานด้านโปรแกรมเมอร์1-3 ปี งานเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระบบงาน Web Application With C#

• ทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Visual Studio, MS SQL Server

• มีประสบการณ์ในการเขียนโปรแกรม Web Application ด้วยเทคโนโลยี .Net โดยใช้ภาษา C#.Net Web Application, ASP.Net, AJAX, JavaScript, MVC, SQL Server

• มีความเข้าใจในแนวคิดเกี่ยวกับ Object Oriented Programming (OOP) เป็นอย่างดี

• มีความกระตือรือร้น และตั้งใจทำงาน พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

• สามารถทำงานเป็นทีม และเข้ากับเพื่อนร่วมงานได้

รายละเอียดของงาน

• ออกแบบ และพัฒนางานจัดสวน จัดภูมิทัศน์ ด้านภูมิสถาปัตย์

• ดูแล ตรวจสอบ และควบคุมงานภูมิทัศน์ให้ถูกต้องตามมาตรฐานของบริษัทฯ

• ตรวจสอบและรายงานความคืบหน้ากับผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

• อายุ 24 ปีขึ้นไป สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา ภูมิทัศน์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

• หากมีประสบการณ์ทำงานด้านภูมิทัศน์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

• มีทักษะการใช้โปรแกรม Auto Cad / 3DS

• มีทักษะในการทำงานเป็นทีม มีความเป็นผู้นำ และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

• มีทักษะในการประสานงานทั้งหน่วยงานภายใน และภายนอก

รายละเอียดของงาน

• จัดทำใบวางบิล และใบเสร็จรับเงิน

• จัดทำรายงานภาษีซื้อ-ภาษีขาย , ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ประจำเดือน และนำส่งกรมสรรพากร

• ตั้งเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ

• ทำสรุปบัญชีรายรับ-รายจ่ายเบื้องต้น

• รวบรวม จัดเก็บเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งสำนักงานบัญชี

คุณสมบัติ

• เพศหญิง อายุ 24-30 ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี

• มีทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Office

• มีประสบการณ์การใช้โปรแกรมExpress จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

• มีความรู้ และทักษะเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

• มีประสบการณ์การทำงานด้านงานบัญชี 1-2 ปี

• มีความละเอียด รอบคอบ มีความอดทน

• มีไหวพริบ และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

• สามารถปฏิบัติงานภายใต้ภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี

รายละเอียดของงาน

• รับผิดชอบดูแลทำความสะอาดภายใน และภายนอกอาคาร

• ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย

สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ บริษัท กาญจน์กนก พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

คุณสมบัติ

• เพศหญิง อายุ 20 – 55 ปี

• สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาขึ้นไป

• หากมีประสบการณ์ด้านงานแม่บ้านจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

• มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์

• มีความขยัน และอดทน

• มีความซื่อสัตย์สุจริต

รายละเอียดของงาน

• รับผิดชอบดูแลรักษาความปลอดภัย และความสงบสถานที่ที่ได้รับมอบหมาย

• ดูแล การผ่านเข้า-ออก ของบุคคลและยานพาหนะ

• เปิด-ปิดประตูทางเข้า-ออก สถานที่ที่ได้รับมอบหมาย

• รายงานเหตุการณ์ประจำวัน ต่อผู้บังคับบัญชา หรือหัวหน้าเวร

• ปฏิบัติตามระเบียบ คำสั่ง ของผู้บังคับบัญชา หรือหัวหน้าเวรอย่างเคร่งครัด

• ภารกิจหน้าที่อื่นๆ ที่รับได้มอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 

สถานที่ปฏิบัติงาน : บ้านกาญจน์กนก ถ.เชียงใหม่-ลำปาง อ.สารภี จ.เชียงใหม่

                     : บ้านกาญจน์กนก น้ำโฮม อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

                     : บ้านกาญจน์กนก สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

คุณสมบัติ

• อายุ 25-55 ปี เพศชาย

• หากมีประสบการณ์ด้านการรักษาความปลอดภัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

• สามารถทำงานได้ทั้งกะกลางวัน และกะกลางคืน

วิธีการรับสมัครงาน

- ส่งประวัติส่วนตัวและเอกสารประกอบการรับสมัครงานได้ที่ recruitment@kkn.co.th หรือสมัครได้ด้วยตัวเองที่ สำนักงานใหญ่
- สอบถามรายละเอียดการรับสมัครงานเพิ่มเติมได้ที่ 053-325890 ต่อ 221

สมัครงาน

ชื่อ
นามสกุล
โทรศัพท์
อีเมล
ตำแหน่งงาน
เงินเดือนที่ต้องการ